صرافی کریمخان

سال ساخت 1401 - 1402

صرافی کریمخان

این پروزه بازسازی یک صرافی  به مساحت حدود 104 مترمربع، واقع در محله کریمخان، منطقه شش شهرداری تهران میباشد.