مجتمع تجاری تفریحی گیوی

مجتمع تجاری-تفریحی گیوی

۱۳۹۳

تهران (منطقه۱۴)

۸۷۰۰ مترمربع

مجموعه تجاري- تفریحی گیوي در محله سر آسیاب منطقه 14 شـهر تهران واقع شده است. این مجـموعه به زیربناي 4700 مترمربع با سـازهاي بتنی در 3 طـبقه طراحی شده است که شـامل 2500 مترمـربع پارکـینگ در طـبقه زیرزمین و 34 باب واحد تجاري در طبقه همکف مـیباشد. فضاي بازي سرپوشیده ویژه کودکان و نـوجوانان، فضاهاي عمـومی با مساحت بیش از 3000 مترمربع به همراه، سینما روي پرده آب، مجموعـه بازيهاي پـرشی و ... در این مجـموعه در نظر گرفته شده اسـت. همچـنین کلیه فضـاهاي این مجمـوعه مجهز به سیستم سـرمایش و گرمایش مرکزي و اعلام واطفاي حریق می باشد. تیم طراحی معماري و سازه شرکت هونام ساختمان پارس با مطـالعه سـاختارهاي تجاري بومی محله سعی نمـود تا با حفظ هویت محله و تلفیق معمـاري مـدرن و سنتی و استفاده از آثار هنري هنرمندان ایرانی در نما و جزییات، ضمن پاسخگویی به نیازهـاي عملـکردي، این مجمـوعه را با فضـاهایی داراي سبـک و روحـیه ایرانی طراحی کند. این پروژه با سـرمایه گـذاری شـرکت هـونام ساختمان پارس و گروه مدیریت و ساخت در آذرماه سال 90 آغاز و در پاییز 93 به بهره برداري رسیده است .