مجموعه صنعتی گروه تولیدی پکزی

مجموعه صنعتی گروه تولیدی پکزی

موقعیت: قزوین، شهرك صنعتی آراسنج

مساحت: 8204 متر مربع

 

این مجموعه صنعتی، که در شهـرك صنعتی آراسنج اسـتان قزوین می باشد توسط شرکت هونام ساختمان پارس طراحی و اجرا شده اسـت این کارخانه در زمـینی به مساحت 8204 متر مربع واقع شده و داراي2000 مترمربع مستحدثات شامل سـوله صنعتی )به ابعاد 25*45 متر و به مسـاحت1350 متر مربع(، سـاختمانهاي اداري و نگـهبانی )به مساحت مجموعاً 630 متر مربع(، انبار به منظـور تـولید محــصولات مرتبط با صنعت پلاستیک است. مطالعات اقتصادي-بازرگانی، طراحی معماري و سازه و اجراي این مجموعه شامل تسطیح، دیوارکشی، خـاکبرداري، احـداث سوله، احداث ساختمانهاي اداري ونگهبانی، محوطه،و اجراي کلیه تـاسیسات برقی ومکانیکیتوسط بخشهاي مختلف شرکت هونام ساختمان پارس انجام گردیده است