برج طوبی

بازسازی واحد برج طوبی

۱۳۹۸ 

تهران (منطقه۶)

۱۵۰ مترمربع