برج بهشت

بازسازی واحد برج بهشت

۱۳۹۹ 

تهران (منطقه۱)

۶۵۰ مترمربع